INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI GALLERY4APARTMENT

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Administratorem danych osobowych Gości jest: Marta Mróz Consulting, ul. Schroegera 40, 01-822  Warszawa.

2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI

Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail: gallery4apartment@gmail.com

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których Gallery4Apartment przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług najmu krótkoterminowego. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez  Gallery4Apartment jest:

  • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez  Gallery4Apartment w związku z poniesioną przez Gallery4Apartment szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do  Gallery4Apartment,

  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

  • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez  Gallery4Apartment jest umowa o świadczenie usług najmu krótkoterminowego.

  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości jest usprawiedliwiony cel administratora.

5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Gallery4Apartment przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

  2. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

  3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług najmu krótkoterminowego będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Gallery4Apartment lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Gallery4Apartment. Ponadto, Gallery4Apartment udostępnia adres gallery4apartment@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi najmu krótkoterminowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Gallery4Apartment zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Gallery4Apartment nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.